Nieuwe taken

Door wethouder Ben van Hees

Responsive image


2014 was een bijzonder jaar voor gemeenten en dus ook voor de gemeente Nijmegen. Het hele jaar werd er keihard gewerkt aan het realiseren van de decentralisaties. Nieuwe taken die op zich al uitdagend zijn, maar door de ingewikkelde landelijke besluitvorming flink wat gevergd hebben van de ambtelijke organisatie. Een compliment voor de voortvarende, innovatieve manier waarop dit is opgepakt!

Op 1 januari 2015 waren wij er klaar voor, maar de klus is nog niet geklaard. 2015 is op veel fronten een overgangsjaar; we blijven ontwikkelen in het sociale domein. Het gaat daarbij niet alleen om het overnemen van taken – de transitie – maar vooral over het anders aanvliegen van problemen waar onze inwoners mee te maken hebben: de transformatie. De Sociaal Wijkteams en Stips spelen hierbij een sleutelrol. Dichtbij in de wijk, met vooral ook de vraag wat mensen en hun netwerk zélf kunnen oppakken, korte lijntjes en sámen een oplossing zoeken. Hoe dat in de praktijk werkt, vertellen een teamleider van een Sociaal Wijkteam en een Wmo-consulent.

De decentralisaties zorgen ook voor een verdere regionalisering. De re-integratie in het kader van de Participatiewet wordt sinds 1 januari 2015 voor regiogemeenten opgepakt door het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen.

Daarnaast worden ook steeds meer ICT-taken opgepakt in de regionale samenwerking ICT Rijk van Nijmegen. Twee leidinggevenden vertellen in dit jaarverslag over hun ervaringen. Na jaren van bezuinigingen vinden er op personeelsvlak weer de nodige ontwikkelingen plaats. De totale formatie daalde licht, maar het aantal vacatures is gestegen en de instroom is ten opzichte van 2013 verdubbeld. Een positieve ontwikkeling daarbij is dat jongeren een flink deel van de instroom voor hun rekening nemen. Ook de doorstroom naar functies binnen de eigen organisatie is gestegen. De doelstelling van het vertrekarrangement – het scheppen van ruimte voor mobiliteit – lijkt hiermee gerealiseerd. Mobiliteit geeft medewerkers én de organisatie kansen. Blijven groeien en ontwikkelen is voor beide partijen de beste manier om klaar te zijn voor de toekomst.

Een flexibele organisatie die goed kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, betekent dat we naast de vaste formatie ook een flexibele schil nodig hebben. Voor de invulling van de flexibele schil kiezen we vaak voor inhuur. Dan is het wel belangrijk  dat we oog hebben voor de rechtspositie van bijvoorbeeld payrollers. In 2015 gaan we dat verder uitwerken.

Al met al kan ik als nieuwe portefeuillehouder P&O terugkijken op een mooi 2014, een jaar waar veel tot stand gebracht is voor onze stad en haar inwoners. Ik ben trots op onze medewerkers!

Ben van Hees,
Wethouder Personeel & Organisatie