Cijfers en toelichting

Responsive imageResponsive image
Responsive image

Vacatures en sollicitanten

Na een aantal jaren van recessie en bezuinigingen, zien we voor het eerst het aantal vacatures weer stijgen. In 2013 waren er nog slechts 80 vacatures, in 2014 is dit gestegen naar 129, wat een percentage van 8,2% oplevert (berekend op basis van de formatie). Dit is inclusief de openstaande vacatures van 2013.
In 2014 zijn er meer vacatures extern gepubliceerd en ook extern ingevuld (49 vacatures), wat ook geresulteerd heeft in een toename aan sollicitanten. Waren er in 2013 nog 302 sollicitanten, in 2014 waren dit er 1248.

De openstaande vacatures aan het eind van het jaar worden steeds grotendeels vervuld in het daarop volgende jaar. Deze zijn dan niet opnieuw meegeteld (anders zouden ze dubbel worden geteld). Dit geeft wel een kleine vertekening van het aantal intern en extern ingevulde vacatures. Ook kunnen zich in het volgende jaar nog sollicitanten hebben gemeld voor deze openstaande vacatures. Eind 2014 betrof dit overigens maar een klein aantal: 14 vacatures stonden nog open.

Responsive imageResponsive image

Doorstroom

De interne mobiliteit, de doorstroom naar een andere functie en/of een andere afdeling, lag in 2014 hoger dan de voorgaande jaren: 7,2% van de medewerkers is doorgestroomd.
Deze doorstroom is inclusief de intern geplaatste statushouders (voor het grootste deel herschikkers) die in de volgende tabel worden genoemd,

en exclusief reorganisatie.
Een mogelijke reden voor de hogere doorstroom is het effect van het vertrekarrangement, dat ruimte heeft gecreëerd binnen de organisatie.

Responsive image

Statushouders en herschikkers

Statushouders zijn medewerkers die buiten hun eigen schuld hun functie kwijt zijn geraakt, door reorganisaties/bezuinigingen (zogenaamde herschikkers; deze vormen de grootste groep) of ziekte (WWAO-ers). Herplaatsers zijn medewerkers die op basis van oude rechten deze status nog hebben. Daarnaast is er nog een kleine groep medewerkers onder die, niet door reorganisatie of opheffing van de functie, maar vanwege andere redenen (bijv. door eigen toedoen) hun functie zijn kwijtgeraakt (transferkandidaten). Dit zijn dus medewerkers die zich ‘tussen functies’ in bevinden. Gewoonlijk is dit tussen 0 en 3% van het personeelsbestand.

De herschikkers, herplaatsers en WWAO-ers hebben binnen het Nijmeegse plaatsingsbeleid bij vacatures voorrang op andere interne kandidaten, transferkandidaten hebben geen voorrang op andere kandidaten.

In 2014 hebben in totaal 17 statushouders een nieuwe functie gevonden en er zijn 22 nieuwe statushouders bijgekomen. Hiermee is het totaal aantal statushouders iets toegenomen t.o.v. 2013.
Verder zijn veel statushouders geplaatst op een tijdelijke functie. Ze behouden dan hun status (dus blijven in de tabel meetellen), maar zijn wel aan het werk.