In Sociaal Wijkteams kunnen de gemeente en de instellingen efficiënter samenwerken en de juiste oplossingen zoeken voor mensen, dichtbij huis. Die hulp hoeft niet altijd meteen vanuit de overheid te komen. In de wijk is vaak ook al veel samen op te lossen. 
Twee medewerkers van het Sociaal Wijkteam Nijmegen Midden aan het woord: Agnes Coumans, teamleider, en Rob Vloet, WMO-consulent.

Samen sterker

Een interview met Agnes Coumans en Rob Vloet

Responsive image


Agnes Coumans en Rob Vloet maken sinds januari 2014 deel uit van het Sociaal Wijkteam Nijmegen Midden. Agnes als teamleider en kwartiermaker voor dit Sociaal Wijkteam en coördinator van Stip Nijmegen Midden, Rob als WMO-consulent.

Doen wat nodig is

Rob: “De Sociaal Wijkteams bestaan uit vertegenwoordigers van verschillende zorg- en welzijnsinstanties, die op wijkniveau indicatievrij en regelarm, met elkaar en de burger, veelsoortige problemen te lijf gaan. Dit kan individueel of collectief, maar in ieder geval samen. Als het nodig is leiden wij de burger naar een maatwerkvoorziening. De Sociaal Wijkteams zijn te beschouwen als instrument om tot een participatiesamenleving te komen”.
Agnes vult aan: “Als bewoners vragen of hulp nodig hebben, kunnen zij onder andere via de huisarts, school, wijkagent, consultatiebureau of een jongerenwerker in contact komen met het Sociaal Wijkteam. We gaan met mensen in gesprek om vooral samen te kijken hoe mensen een probleem zelf, of met behulp van hun netwerk, kunnen oplossen. Het doel is om dat te doen wat nodig is.”
Rob: “De ontwikkeling van Sociaal Wijkteams is er voornamelijk op gericht om zorg dichter bij de bewoners te brengen. Daarnaast leidt de toenemende vraag naar professionele zorg tot kosten die op den duur niet meer op te brengen zijn. Daarom ligt de focus op het anders oplossen van problemen, door de burger en het netwerk een grotere verantwoordelijkheid te geven”.

Nijmegen kent op dit moment tien Sociaal Wijkteams, verdeeld over de hele stad. “In 2012 is in Hatert het nu oudste Sociaal Wijkteam van start gegaan. Daarna volgden al snel de teams in Lindenholt, Dukenburg en Noord. In januari 2014 zijn de teams in Oud-West en Midden van start gegaan, en in september 2014 volgden de teams in Nieuw-West, Zuid, Centrum en Oost. Tevens is het team Dukenburg verder uitgebreid”, aldus Agnes.

Daarnaast zijn er Stips opgericht in Nijmegen. Dit zijn informatie- en adviespunten in de wijk, waar bewoners met allerhande vragen naartoe kunnen. Het is een plek voor ontmoeting en verbinding, waar mensen hulp aan anderen kunnen bieden.

Rol van de gemeente

Samen met het NIM (maatschappelijk werk), SWON (seniorennetwerk), Tandem en het Interlokaal heeft de gemeente Nijmegen het initiatief genomen om tot Sociaal Wijkteams te komen. Rob: “De gemeente is opdrachtgever en eindverantwoordelijk voor de Sociaal Wijkteams”.

De meerwaarde van de Sociaal Wijkteams zit volgens Agnes en Rob voornamelijk in de korte lijnen en het directe contact. Door de laagdrempelige samenwerking worden op wijkniveau oplossingen gevonden om medebewoners een helpende hand te bieden.

Toekomst van de Sociaal Wijkteams

Rob: “Een participatiesamenleving bereiken we niet van vandaag op morgen. Dit is een proces van jaren met ongetwijfeld veel hindernissen en kleine successen. Het Sociaal Wijkteam is één van de instrumenten om hierin wat te bereiken. Maar het vraagt een inzet van iedereen; burgers, hun netwerk, de (lokale) overheid en alle zorg- en hulpverleners om er uiteindelijk een succes van te maken. Dat vraagt samenwerking, geduld en het vermogen daarvan te leren en door te gaan. Ons Sociaal Wijkteam realiseert zich dat en heeft de motivatie om vanuit dit perspectief het proces optimaal te ondersteunen.”
Agnes vervolgt: “We zien de toekomst van de Sociaal Wijkteams met vertrouwen tegemoet. Ik denk dat we met dit concept de juiste formule te pakken hebben, zodat zorg dichtbij de mensen geregeld kan worden en men in de wijken zorg draagt voor elkaar.”

Meer over Nijmegen Sociaal


Responsive imageResponsive image