Cijfers en toelichting

Responsive imageResponsive image
Responsive imageResponsive image

Leidinggevenden

Er waren in 2014 in totaal 101 leidinggevenden binnen de Gemeente Nijmegen. Dit is 6,1% van het totaal aantal medewerkers. In vergelijking tot een jaar eerder is het aantal leidinggevenden afgenomen. Dit is ook te zien aan het aantal medewerkers per leidinggevende. In 2013 was er ongeveer 1 leidinggevende op 15 medewerkers, in 2014 was dit 1 op 16 medewerkers.

Overigens heeft een deel van deze leidinggevenden niet alleen leidinggevende taken, maar zijn zij ‘meewerkende voormannen/vrouwen’. Dit geldt voor het hele 4e echelon (teamleiders, clustermanagers etc.) en voor een deel van het 3e echelon (bureauhoofden).
Het aantal vrouwelijke leidinggevenden is toegenomen van 35% in 2013, naar 39% in 2014. De toename zit voornamelijk in het aantal vrouwelijke afdelingshoofden.

Responsive imageResponsive image

POP/Functioneringsgesprekken en beoordelingen

In 2013 konden we een lichte stijging van het aantal gesprekken constateren, in 2014 is dit aantal echter gedaald. Met 63% van de medewerkers is minimaal 1 gesprek gevoerd. Daarnaast is het aantal gevoerde POP/functioneringsgesprekken gedaald naar 48% en het aantal beoordelingsgesprekken is gedaald naar 29%. De afspraak binnen de gemeente Nijmegen is: jaarlijks met iedere medewerker minimaal één formeel gesprek (functionering/ POP-gesprek of een beoordelingsgesprek).

De percentages in de tabellen zijn gebaseerd op de ontvangen verslagen van de gesprekken tot en met begin februari 2015. Het aantal gesprekken zou in werkelijkheid hoger kunnen liggen wanneer gesprekken wel zijn gevoerd, maar niet zijn afgerond door middel van een verslag. Niet meegeteld worden medewerkers die in het betreffende jaar zijn uitgestroomd en medewerkers die na 1 juli in dat jaar zijn ingestroomd.

Responsive imageResponsive image

Werken in voltijd en deeltijd

Op 31 december 2014 werkten 44% van de medewerkers in deeltijd, dat wil zeggen minder dan 36 uur per week. Vergeleken met de voorgaande jaren is dat nauwelijks veranderd. 564 vrouwen (68% van het totaal aantal vrouwen) werken in deeltijd, tegenover 158 mannen (19% van het totaal aantal mannen).

Responsive image

Levensloop-, ouderschaps- en vaderschapsverlof

Na een aantal jaar van daling van het vaderschapsverlof, zien we in 2014 weer een stijging hiervan.
De afgelopen jaren hebben we een dalende lijn gezien in het gebruik van ouderschapsverlof, ook in 2014 is er minder gebruik van gemaakt. In het gebruik van de levensloopregeling is ook een daling te zien t.o.v. 2013.