Cijfers en toelichting

Responsive imageResponsive image
Responsive imageResponsive image
Responsive imageResponsive image

Formatie en bezetting

De formatie en bezetting van de Gemeente Nijmegen zijn licht afgenomen t.o.v. 2013. Het aantal medewerkers is gedaald van 1662 in 2013 naar 1643 in 2014, de toegestane formatie van 1608 fte in 2013 naar 1562 fte in 2014.

Leeftijd en geslacht

Het personeelsbestand kenmerkt zich door een stijgend percentage medewerkers van 50 jaar of ouder. In de afgelopen 5 jaar is dit percentage gestegen van 41% in 2010 naar 51% van de medewerkers in 2014. Afgelopen jaar is het aantal 50-59 jarigen gelijk gebleven, terwijl het aantal 60-plussers gestegen is. Het aantal jongeren, medewerkers onder de 30 jaar, is weer gestegen naar 3% in 2014. Hierin heeft het vertrekarrangement een rol gespeeld, wat onder andere als doelstelling had ruimte te creëren om meer jongeren aan te kunnen trekken.

Hoewel het aantal jongeren licht is toegenomen, blijft een stijging van de gemiddelde leeftijd zichtbaar. In 2014 is de gemiddelde leeftijd gestegen van 48,2 jaar op 31 december 2013 naar 48,6 jaar op 31 december 2014. Dit is te verklaren door de verhoging van de AOW-leeftijd. Nadat de man-vrouw verdeling een aantal jaren gelijk is gebleven, 47% vrouwen en 53% mannen, is er sinds 2013 beweging in gekomen. Dit heeft ertoe geleid dat er in 2014 meer vrouwen dan mannen in dienst waren bij de gemeente Nijmegen, namelijk 50,5% vrouwen en 49,5% mannen.

Responsive imageResponsive image
Responsive imageResponsive image
Responsive imageResponsive image
Responsive imageResponsive image

Instroom en uitstroom

Voor het eerst in een aantal jaren is het aantal vacatures weer toegenomen. Een groot gedeelte van deze vacatures in extern ingevuld, wat betekent dat we in 2014 een verdubbeling van het aantal nieuwe medewerkers zien, t.o.v. 2013. Er zijn in 2014 44 nieuwe medewerkers ingestroomd, waarvan 20 jongeren.
De aantrekkende arbeidsmarkt kan hier een rol in hebben gespeeld, evenals het vertrekarrangement.

In verhouding met 2013, waarin het vertrekarrangement plaats vond, is de uitstroom in 2014 lager, namelijk 60 medewerkers. Als we kijken naar voorgaande jaren schommelt het uitstroomcijfer.
De cijfers in de tabel ‘uitstroom naar ontslagreden’ laten zien dat ontslag op eigen verzoek en uitstroom op basis van leeftijd (FPU/FLO, keuzepensioen en ouderdomspensioen) het meest voor komt.

Responsive image

Inhuur

Op 31 december 2014 huurden we in totaal 455 medewerkers in. Hiervan hadden 101 medewerkers een 0-uren contract, 74 een contract t/m 20 uur, en 280 een contract van 21 uur of meer.
Het aantal fte is berekend op basis van het aantal uren in de contracten en geeft ook de stand per 31 december 2014 weer. De kleine contracten komen gezamenlijk op 26 fte, en de grote contracten op 248 fte. In totaal hadden we in 2014 continu ongeveer 274 fte aan inhuur in dienst.Deze cijfers zijn momentopnames, maar redelijk representatief voor het gehele jaar.

Oproepkrachten (0-uren-contracten) zijn hier niet bij inbegrepen. Afdelingen waar sprake is van veel inhuur zijn: Werk, Ontwikkelingsbedrijf, Stadsontwikkeling (Archeologie) en Mobiliteit. Verder in iets mindere mate ook bij de afdelingen Inkomen, VSA en PIM.
Omwille van technische redenen is de overdracht van het ene systeem naar het andere systeem niet goed verlopen, waardoor de categorie ‘reden niet geregistreerd’ dit jaar hoger is uitgevallen.