Cijfers en toelichting

Responsive imageResponsive image
Responsive imageResponsive image

Ziekteverzuim

De gemeente streeft al een aantal jaar naar een ziekteverzuimcijfer dat dicht bij de Verbaannorm ligt. Deze norm ligt voor 2014 op 3,6%. Het verzuimpercentage over 2014 ligt voor de Gemeente Nijmegen op 3,9%, tegenover 5% in 2013. Het aantal nul-verzuimers, mensen die zich geen enkele dag ziek hebben gemeld, ligt in 2014 op 43,8%.

Responsive imageResponsive image

Vertrouwenspersonen

Bij de gemeente Nijmegen begeleiden interne vertrouwenspersonen de aanpak en preventie van ongewenste omgangsvormen binnen de organisatie. Deze vertrouwenspersonen worden gefaciliteerd op het gebied van scholing, tijd en financiën. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: intimidatie, seksuele intimidatie, pesten, racisme en discriminatie, agressie en geweld. Het beleid waarop het werk van de vertrouwenspersonen is gebaseerd, is opgenomen in de Arbowet. De verantwoordelijkheid voor preventie en aanpak van ongewenste omgangsvormen ligt in de lijn. Leidinggevenden zelf zijn verantwoordelijk voor goede omgangsvormen binnen hun eigen onderdeel of afdeling. In 2011 zijn alle vertrouwenspersonen gecertificeerd middels de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

Sinds 2013 hebben we een team van 3 vertrouwenspersonen.De vertrouwenspersonen worden benoemd door het College van B&W. De taken van de vertrouwenspersonen zijn: intake en begeleiding van meldingen, adviseren van de leidinggevenden, voorlichting en preventie, registratie en afleggen van verantwoording in het jaarverslag. Verdere informatie over de vertrouwenspersonen is te vinden op de interne site: iNsite.
Van een melding is sprake als een medewerker last ondervindt van ongewenst gedrag en hierover contact opneemt met een vertrouwenspersoon. Deze meldingen variëren in zwaarte van een eenmalig overleg, tot een aantal gesprekken verspreid in de tijd. Van een klacht is pas sprake als er formeel een klacht wordt ingediend bij de VNG-klachtencommissie voor ongewenste omgangsvormen. In 2014 is sprake geweest van 29 meldingen bij de vertrouwenspersonen, ten opzichte van 33 meldingen in 2013.

In totaal komen we hierdoor iets lager uit dan in 2013: 1,8 meldingen per 100 medewerkers. Wat opvalt in de tabel is dat het aantal meldingen sinds 2012 lager is dan jaren ervoor. De interpretatie van een laag of lager aantal meldingen bij de vertrouwenspersonen is altijd lastig. Het kan positief of negatief worden uitgelegd: medewerkers hebben weinig te melden of medewerkers durven weinig te melden. In dit geval is het lastig om hierover een uitspraak te doen. Het lagere aantal meldingen van de afgelopen jaren verbaast de vertrouwenspersonen zelf overigens wel, omdat in tijden van bezuinigingen vaak meer medewerkers het gevoel hebben in de knel te komen. Men heeft het gevoel dat er sprake is van een zekere voorzichtigheid om iets bespreekbaar te maken bij een vertrouwenspersoon.

In 2014 betrof 41% (12) van de meldingen verstoorde arbeidsverhoudingen, 21% (6) had betrekking op intimidatie en in 10% (3) van de gevallen had de melding te maken met pesten. Daarnaast was er nog 1 melding die te maken had met seksuele intimidatie, 1 met integriteit, en 6 hadden er betrekking op andere zaken. In 21 gevallen is de melding door vrouwen gedaan en in 9 gevallen door mannen (bij een melding waren soms meerdere melders berokken). 24 (83%) van de 29 meldingen hadden betrekking op een leidinggevende; bij de overige 17% betrof het een collega.